• Samfunn

    Hvorfor bryr du deg (ikke)?

    Norge, mitt lille land. Vi heiser mer enn gjerne flagget når vinden blåser i vår favør – oljepenger, idrett og velferd. Men når det gjelder å statuere et godt eksempel på nestekjærlighet, medmenneskelighet og solidaritet til krisetiders trengende – da har…